Czas przeszły Präteritum – Imperfekt – zasady gramatyczne

Czas przeszły Präteritum - Imperfekt - zasady gramatyczne

Czas przeszły Präteritum, znany również jako Imperfekt, to jeden z dwóch głównych czasów przeszłych w języku niemieckim. Dla wielu uczących się niemieckiego stanowi on nie lada wyzwanie, ale jego opanowanie jest kluczowe dla swobodnego posługiwania się tym językiem. W artykule przyjrzymy się bliżej temu czasowi, jego zastosowaniu, budowie oraz różnicom w stosunku do innych czasów.

Podstawowe informacje

Präteritum, zwany również Imperfekt, to jeden z czasów przeszłych w języku niemieckim, który służy do opisywania zdarzeń i czynności mających miejsce w przeszłości. Jest to czas prosty, co oznacza, że do jego utworzenia nie potrzebujemy czasownika posiłkowego, jak ma to miejsce w przypadku czasu Perfekt.

Präteritum jest szczególnie często używany w języku pisanym, zwłaszcza w literaturze, prasie i oficjalnych dokumentach. W mowie potocznej jego zastosowanie jest bardziej ograniczone, ale nadal odgrywa istotną rolę, szczególnie w przypadku niektórych czasowników.

Różnice między Präteritum a innymi czasami przeszłymi w języku niemieckim

W języku niemieckim występują trzy główne czasy przeszłe: Präteritum, Perfekt i Plusquamperfekt. Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowanie i nieco inną konstrukcję.

 • Präteritum jest czasem prostym, używanym głównie w języku pisanym i formalnych sytuacjach.
 • Perfekt to czas złożony, powszechnie stosowany w mowie potocznej.
 • Plusquamperfekt służy do opisywania czynności, które miały miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości.

Główna różnica między Präteritum a Perfekt polega na tym, że Präteritum tworzy się przez dodanie odpowiednich końcówek do tematu czasownika, podczas gdy Perfekt wymaga użycia czasownika posiłkowego (haben lub sein) oraz imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II).

Zastosowanie czasu Präteritum

Sytuacje, w których używamy Präteritum

Czas Präteritum znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, szczególnie w języku pisanym. Najważniejsze z nich:

 1. Literatura piękna: W powieściach, opowiadaniach i bajkach Präteritum jest dominującym czasem narracji.
 2. Teksty dziennikarskie: Artykuły prasowe, reportaże i relacje często wykorzystują ten czas do opisywania wydarzeń.
 3. Dokumenty oficjalne: W pismach urzędowych, raportach i sprawozdaniach Präteritum jest standardowym czasem do relacjonowania faktów.
 4. Biografie i autobiografie: Opisując wydarzenia z przeszłości, autorzy często sięgają po Präteritum.
 5. Opowiadanie historii: Zarówno w mowie, jak i w piśmie, gdy chcemy opowiedzieć dłuższą historię, Präteritum jest naturalnym wyborem.

Präteritum w języku mówionym i pisanym

Choć Präteritum kojarzy się głównie z językiem pisanym, ma on również swoje miejsce w mowie. W języku mówionym Präteritum jest często używany z czasownikami modalnymi (können, müssen, wollen, itp.) oraz z czasownikami „sein” (być) i „haben” (mieć).

W codziennych rozmowach Niemcy częściej używają czasu Perfekt, jednak w sytuacjach formalnych, takich jak przemówienia, wykłady czy wiadomości telewizyjne, Präteritum jest nadal powszechnie stosowany. Warto zauważyć, że w niektórych regionach Niemiec, szczególnie na północy, Präteritum jest częściej używany w mowie potocznej niż w innych częściach kraju.

Budowa czasu Präteritum

Tworzenie form Präteritum dla czasowników regularnych

Tworzenie form Präteritum dla czasowników regularnych jest stosunkowo proste i opiera się na kilku podstawowych zasadach:

 1. Usuwamy końcówkę -en z bezokolicznika.
 2. Dodajemy charakterystyczną dla Präteritum końcówkę -te.
 3. Dodajemy odpowiednią końcówkę osobową.

Przykład dla czasownika „machen” (robić):

 • ich machte (robiłem/am)
 • du machtest (robiłeś/aś)
 • er/sie/es machte (robił/a/o)
 • wir machten (robiliśmy)
 • ihr machtet (robiliście)
 • sie/Sie machten (robili/Państwo robili)

Tworzenie form Präteritum dla czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne w Präteritum stanowią większe wyzwanie, ponieważ często zmieniają swój temat. Nie ma jednej uniwersalnej reguły, według której można by tworzyć formy Präteritum dla wszystkich czasowników nieregularnych. Najlepszym sposobem jest nauka tych form na pamięć.

Przykład dla czasownika „gehen” (iść):

 • ich ging (szedłem/am)
 • du gingst (szedłeś/aś)
 • er/sie/es ging (szedł/szła/szło)
 • wir gingen (szliśmy)
 • ihr gingt (szliście)
 • sie/Sie gingen (szli/Państwo szli)

Odmiana czasowników „sein”, „haben” i „werden” w Präteritum

Czasowniki „sein” (być), „haben” (mieć) i „werden” (stawać się) są jednymi z najczęściej używanych czasowników w języku niemieckim. Ich formy w Präteritum są nieregularne i należy je zapamiętać:

Sein:

 • ich war
 • du warst
 • er/sie/es war
 • wir waren
 • ihr wart
 • sie/Sie waren

Haben:

 • ich hatte
 • du hattest
 • er/sie/es hatte
 • wir hatten
 • ihr hattet
 • sie/Sie hatten

Werden:

 • ich wurde
 • du wurdest
 • er/sie/es wurde
 • wir wurden
 • ihr wurdet
 • sie/Sie wurden

Zasady gramatyczne

Końcówki osobowe w czasie Präteritum

Końcówki osobowe w czasie Präteritum są podobne do tych używanych w czasie teraźniejszym, z kilkoma wyjątkami:

 • ich: –
 • du: -st
 • er/sie/es: –
 • wir: -en
 • ihr: -t
 • sie/Sie: -en

Warto zauważyć, że w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodajemy żadnej końcówki poza charakterystycznym -te dla czasowników regularnych.

Zmiany w temacie czasownika dla czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne w Präteritum często zmieniają swój temat. Te zmiany mogą obejmować:

 • Zmianę samogłoski (Ablaut), np. singen (śpiewać) → sang
 • Dodanie lub usunięcie spółgłoski, np. denken (myśleć) → dachte
 • Całkowitą zmianę formy, np. sein (być) → war

Niestety, nie ma jednej reguły, która pozwoliłaby przewidzieć te zmiany. Najlepszym sposobem na opanowanie form Präteritum czasowników nieregularnych jest nauka na pamięć i regularne ćwiczenia.

Präteritum czasowników modalnych

Odmiana czasowników modalnych w Präteritum

Czasowniki modalne w Präteritum mają swoje specyficzne formy, które warto zapamiętać:

 • können (móc): konnte
 • müssen (musieć): musste
 • dürfen (móc, mieć pozwolenie): durfte
 • sollen (powinno się): sollte
 • wollen (chcieć): wollte
 • mögen (lubić): mochte

Przykładowa odmiana dla czasownika „können”:

 • ich konnte
 • du konntest
 • er/sie/es konnte
 • wir konnten
 • ihr konntet
 • sie/Sie konnten

Użycie czasowników modalnych w Präteritum

Czasowniki modalne w Präteritum są często używane zarówno w języku mówionym, jak i pisanym. Służą do wyrażania możliwości, konieczności, pozwolenia lub chęci w odniesieniu do przeszłości.

Przykłady:

 • Ich konnte gestern nicht kommen. (Nie mogłem wczoraj przyjść.)
 • Er musste früh aufstehen. (Musiał wcześnie wstać.)
 • Wir wollten ins Kino gehen. (Chcieliśmy pójść do kina.)

Präteritum w zdaniach

Szyk wyrazów w zdaniach z Präteritum

Szyk wyrazów w zdaniach z Präteritum jest taki sam jak w zdaniach w czasie teraźniejszym. Czasownik w formie osobowej zawsze zajmuje drugie miejsce w zdaniu głównym:

 • Gestern ging ich ins Kino. (Wczoraj poszedłem do kina.)
 • Am Wochenende besuchten wir unsere Großeltern. (W weekend odwiedziliśmy naszych dziadków.)

W zdaniach pobocznych czasownik w Präteritum znajduje się na końcu zdania:

 • Ich wusste nicht, dass er krank war. (Nie wiedziałem, że był chory.)

Präteritum w zdaniach złożonych

W zdaniach złożonych Präteritum może być używany w połączeniu z innymi czasami, w zależności od kontekstu i relacji czasowych między wydarzeniami:

 • Als ich nach Hause kamregnete es stark. (Kiedy wróciłem do domu, mocno padało.)
 • Er sagte, dass er morgen kommen würde. (Powiedział, że przyjdzie jutro.)

W takich przypadkach ważne jest zachowanie logicznej spójności czasowej między poszczególnymi częściami zdania.

Porównanie Präteritum z czasem Perfekt

Kiedy używać Präteritum, a kiedy Perfekt

Wybór między Präteritum a Perfekt często zależy od kontekstu i stylu wypowiedzi:

 1. Präteritum jest preferowany w:
  • Języku pisanym, szczególnie w literaturze i tekstach formalnych
  • Opowiadaniu dłuższych historii
  • Relacjonowaniu wydarzeń historycznych
  • Z czasownikami modalnymi oraz „sein” i „haben”
 2. Perfekt jest częściej używany w:
  • Codziennych rozmowach
  • Krótkich komunikatach o niedawnych wydarzeniach
  • Sytuacjach, gdy skutki czynności są nadal aktualne

Różnice stylistyczne między Präteritum a Perfekt

Präteritum często nadaje wypowiedzi bardziej formalny, literacki charakter. Jest to czas preferowany w narracji, szczególnie w dłuższych opowieściach. Perfekt z kolei jest bardziej bezpośredni i często używany w mowie potocznej.

Przykład:

 • Präteritum: Ich ging gestern ins Kino. (Poszedłem wczoraj do kina.)
 • Perfekt: Ich bin gestern ins Kino gegangen. (Poszedłem wczoraj do kina.)

Oba zdania są poprawne, ale pierwsze brzmi bardziej formalnie i jest typowe dla języka pisanego, podczas gdy drugie jest bardziej naturalne w codziennej rozmowie.

Ćwiczenia i przykłady

Przykładowe zdania w czasie Präteritum

 1. Der Lehrer erklärte die Grammatik. (Nauczyciel wyjaśniał gramatykę.)
 2. Wir fuhren letztes Jahr nach Italien. (W zeszłym roku pojechaliśmy do Włoch.)
 3. Sie las jeden Abend ein Buch. (Czytała książkę każdego wieczoru.)
 4. Das Kind weinte, weil es Hunger hatte. (Dziecko płakało, ponieważ było głodne.)
 5. Er wusste nicht, was er sagen sollte. (Nie wiedział, co powinien powiedzieć.)

Ćwiczenia na tworzenie form Präteritum

 1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w Präteritum:
  • Ich _____ (gehen) gestern ins Kino.
  • Er _____ (arbeiten) den ganzen Tag.
  • Wir _____ (fahren) mit dem Auto in den Urlaub.
 2. Zamień zdania z czasu teraźniejszego na Präteritum:
  • Ich lerne Deutsch. → Ich _____ Deutsch.
  • Sie kocht gerne. → Sie _____ gerne.
  • Wir spielen Fußball. → Wir _____ Fußball.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *