Czas zaprzeszły Plusquamperfekt – definicja i budowa zdań

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

W artykule zgłębimy tajniki Plusquamperfekt, jego budowę, zastosowanie oraz praktyczne aspekty użycia. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym uczniem, ten przewodnik pomoże Ci lepiej zrozumieć i stosować ten intrygujący czas gramatyczny.

Definicja i znaczenie czasu zaprzeszłego w języku niemieckim

Plusquamperfekt, znany również jako czas zaprzeszły, to jedna z form gramatycznych w języku niemieckim służąca do wyrażania czynności, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami z przeszłości. Jest to odpowiednik polskiego czasu zaprzeszłego, który w dzisiejszej polszczyźnie jest już rzadko używany. W języku niemieckim Plusquamperfekt pełni jednak ważną rolę, pozwalając na precyzyjne określenie kolejności zdarzeń w narracji historycznej.

Znaczenie Plusquamperfekt najlepiej zrozumieć na przykładzie: „Als ich nach Hause kam, hatte meine Mutter schon das Essen vorbereitet” (Kiedy wróciłem do domu, moja matka już przygotowała obiad). W tym zdaniu przygotowanie obiadu (wyrażone w Plusquamperfekt) nastąpiło przed powrotem do domu (wyrażonym w czasie przeszłym prostym Präteritum). Plusquamperfekt pozwala więc na jasne zaznaczenie, które działanie nastąpiło wcześniej.

Miejsce Plusquamperfekt wśród innych czasów przeszłych

W języku niemieckim występują trzy główne czasy przeszłe: Präteritum (czas przeszły prosty), Perfekt (czas przeszły złożony) oraz Plusquamperfekt (czas zaprzeszły). Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowanie i kontekst użycia:

 • Präteritum jest najczęściej używany w języku pisanym, szczególnie w literaturze i formalnych tekstach.
 • Perfekt dominuje w języku mówionym i jest powszechnie stosowany w codziennej komunikacji.
 • Plusquamperfekt służy do wyrażania czynności, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami z przeszłości.

Warto zauważyć, że Plusquamperfekt nigdy nie występuje samodzielnie – zawsze jest używany w kontekście innego czasu przeszłego, najczęściej Präteritum. Jest to kluczowa różnica w porównaniu z pozostałymi czasami przeszłymi, które mogą być stosowane niezależnie.

Budowa zdań w czasie Plusquamperfekt

Czasowniki posiłkowe haben i sein w Präteritum

Konstrukcja zdań w czasie Plusquamperfekt opiera się na użyciu czasowników posiłkowych „haben” lub „sein” w formie Präteritum, połączonych z imiesłowem czasu przeszłego (Partizip II) głównego czasownika. Wybór między „haben” a „sein” zależy od tych samych zasad, które obowiązują przy tworzeniu czasu Perfekt.

Formy Präteritum czasowników posiłkowych:

 • haben: ich hatte, du hattest, er/sie/es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie/Sie hatten
 • sein: ich war, du warst, er/sie/es war, wir waren, ihr wart, sie/Sie waren

Przykłady:

 • „Ich hatte gegessen” (Ja zjadłem był)
 • „Sie war gekommen” (Ona przyszła była)

Tworzenie imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II)

Imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) jest kluczowym elementem w konstrukcji Plusquamperfekt. Dla czasowników regularnych tworzy się go dodając przedrostek „ge-” i końcówkę „-t” do rdzenia czasownika. Dla czasowników nieregularnych formy Partizip II należy nauczyć się na pamięć.

Przykłady:

 • Regularny: machen → gemacht
 • Nieregularny: gehen → gegangen

Ważne jest, aby pamiętać o czasownikach, które nie przyjmują przedrostka „ge-„, takich jak czasowniki z nieakcentowanymi przedrostkami (be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-) oraz czasowniki kończące się na „-ieren”.

Szyk wyrazów w zdaniach Plusquamperfekt

W zdaniach głównych w czasie Plusquamperfekt obowiązuje następujący szyk wyrazów:

 1. Podmiot
 2. Czasownik posiłkowy (hatte/war)
 3. Inne części zdania
 4. Imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) na końcu zdania

Przykład: „Ich hatte den Brief schon geschrieben, als du anriefst.” (Już napisałem był list, kiedy zadzwoniłeś.)

W zdaniach pobocznych szyk jest nieco inny:

 1. Spójnik
 2. Podmiot
 3. Inne części zdania
 4. Imiesłów czasu przeszłego (Partizip II)
 5. Czasownik posiłkowy (hatte/war) na końcu zdania

Przykład: „Als ich den Brief geschrieben hatte, rief er an.” (Kiedy napisałem był list, on zadzwonił.)

Zastosowanie czasu Plusquamperfekt

Opisywanie czynności poprzedzających inne wydarzenia z przeszłości

Głównym zastosowaniem czasu Plusquamperfekt jest wyrażanie czynności, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami z przeszłości. Pozwala to na precyzyjne określenie chronologii zdarzeń w narracji historycznej lub w opowiadaniach.

Przykłady:

 • „Nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, ging ich ins Kino.” (Po tym, jak odrobiłem zadanie domowe, poszedłem do kina.)
 • „Sie war schon eingeschlafen, als ich nach Hause kam.” (Ona już zasnęła była, kiedy wróciłem do domu.)

W tych zdaniach Plusquamperfekt (hatte gemacht, war eingeschlafen) wyraża czynności, które nastąpiły przed działaniami opisanymi w czasie przeszłym prostym (ging, kam).

Użycie w opowiadaniach, relacjach i tekstach literackich

Plusquamperfekt jest często stosowany w literaturze, szczególnie w narracjach historycznych i opowiadaniach, gdzie ważne jest precyzyjne określenie kolejności zdarzeń. Pozwala on na tworzenie bardziej złożonych i wielowarstwowych narracji, gdzie autor może swobodnie poruszać się między różnymi momentami w przeszłości.

W tekstach literackich Plusquamperfekt może być również używany do:

 • Tworzenia retrospekcji (flashbacków)
 • Budowania napięcia poprzez ujawnianie wcześniejszych wydarzeń
 • Wyjaśniania motywacji postaci na podstawie ich wcześniejszych doświadczeń

Porównanie z innymi czasami przeszłymi (Präteritum, Perfekt)

Warto porównać Plusquamperfekt z innymi czasami przeszłymi, aby lepiej zrozumieć jego specyfikę:

 • Präteritum opisuje wydarzenia przeszłe bez odniesienia do ich kolejności lub związku z teraźniejszością.
 • Perfekt wyraża czynności zakończone, ale mające wpływ na teraźniejszość.
 • Plusquamperfekt wskazuje na czynności, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami z przeszłości.

Przykład:

 1. Präteritum: „Ich aß einen Apfel.” (Jadłem jabłko.)
 2. Perfekt: „Ich habe einen Apfel gegessen.” (Zjadłem jabłko.)
 3. Plusquamperfekt: „Ich hatte einen Apfel gegessen, bevor ich zur Arbeit ging.” (Zjadłem był jabłko, zanim poszedłem do pracy.)

Czasowniki regularne i nieregularne w Plusquamperfekt

Zasady tworzenia form dla czasowników regularnych

Tworzenie form Plusquamperfekt dla czasowników regularnych jest stosunkowo proste i opiera się na następujących zasadach:

 1. Użyj odpowiedniej formy czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” w czasie Präteritum.
 2. Dodaj imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) głównego czasownika.

Dla większości czasowników regularnych, Partizip II tworzy się dodając przedrostek „ge-” i końcówkę „-t” do rdzenia czasownika.

Przykłady:

 • machen → hatte gemacht (zrobić)
 • arbeiten → hatte gearbeitet (pracować)
 • lernen → hatte gelernt (uczyć się)

Warto pamiętać o wyjątkach, takich jak czasowniki kończące się na „-ieren”, które nie przyjmują przedrostka „ge-„:

 • studieren → hatte studiert (studiować)
 • telefonieren → hatte telefoniert (telefonować)

Najważniejsze czasowniki nieregularne i ich formy

Czasowniki nieregularne w Plusquamperfekt stanowią większe wyzwanie, ponieważ ich formy Partizip II często odbiegają od standardowego schematu.

Kilka najważniejszych przykładów:

 • sein → war gewesen (być)
 • haben → hatte gehabt (mieć)
 • gehen → war gegangen (iść)
 • kommen → war gekommen (przychodzić)
 • sprechen → hatte gesprochen (mówić)
 • essen → hatte gegessen (jeść)
 • trinken → hatte getrunken (pić)
 • fahren → war gefahren (jechać)
 • sehen → hatte gesehen (widzieć)
 • schreiben → hatte geschrieben (pisać)

Warto zwrócić uwagę, że niektóre czasowniki nieregularne używają „sein” jako czasownika posiłkowego, szczególnie te oznaczające ruch lub zmianę stanu. Nauka form nieregularnych wymaga systematycznego powtarzania i praktyki. Dobrym sposobem jest tworzenie list najczęściej używanych czasowników nieregularnych i regularnie je przeglądać.

Strona bierna w czasie Plusquamperfekt

Konstrukcja zdań w stronie biernej

Strona bierna w czasie Plusquamperfekt pozwala na wyrażenie czynności, które zostały wykonane na podmiocie przed innym wydarzeniem z przeszłości. Konstrukcja ta jest szczególnie przydatna w formalnych tekstach i raportach.

Struktura zdania w stronie biernej Plusquamperfekt:

 1. Forma czasownika „sein” w Präteritum (war, warst, war, waren, wart, waren)
 2. Partizip II głównego czasownika
 3. Worden (forma Partizip II od werden)

Przykład:

 • Aktiv: „Man hatte das Haus gebaut.” (Zbudowano był dom.)
 • Passiv: „Das Haus war gebaut worden.” (Dom został był zbudowany.)

Przykłady użycia i typowe konteksty

Strona bierna w Plusquamperfekt jest często stosowana w następujących kontekstach:

 1. Raporty historyczne: „Die Stadt war im 13. Jahrhundert gegründet worden.” (Miasto zostało było założone w XIII wieku.)
 2. Opisy procesów: „Das Experiment war durchgeführt worden, bevor die Ergebnisse analysiert wurden.” (Eksperyment został był przeprowadzony, zanim wyniki zostały przeanalizowane.)
 3. Formalne dokumenty: „Die Entscheidung war getroffen worden, bevor die neuen Informationen eintrafen.” (Decyzja została była podjęta, zanim dotarły nowe informacje.)
 4. Literatura: „Das Schloss war vor Jahrhunderten erbaut worden und stand nun verlassen da.” (Zamek został był zbudowany wieki temu i teraz stał opuszczony.)

Warto zauważyć, że strona bierna w Plusquamperfekt jest stosunkowo rzadko używana w codziennej komunikacji, ale jest ważna w formalnych i literackich kontekstach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *