Czasy przeszłe w języku niemieckim

Czasy przeszłe w języku niemieckim

Opanowanie czasów przeszłych jest kluczem do płynnej i wyrafinowanej komunikacji w języku niemieckim. Poznaj czasy przeszłe, podstawowe zasady ich używania oraz przykłady zdań, które pomogą Ci lepiej je zrozumieć.

Podstawy czasów przeszłych w języku niemieckim

Czasy przeszłe w języku niemieckim pełnią kluczową rolę w opowiadaniu o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Istnieją trzy główne czasy przeszłe: PräteritumPerfekt i Plusquamperfekt. Każdy z nich używany jest w różnych kontekstach i sytuacjach, co może sprawiać trudności osobom uczącym się języka niemieckiego.

 • Präteritum jest czasem prostym przeszłym, często stosowanym w języku pisemnym.
 • Perfekt to czas przeszły dokonany, który jest powszechnie używany w mowie.
 • Plusquamperfekt odpowiada polskiemu zaprzeszłemu i wyraża czynności, które wydarzyły się przed innymi zdarzeniami w przeszłości.

Przykładowe zdania

 • Präteritum: „Als Kind spielte ich oft im Garten.” (Jako dziecko często bawiłem się w ogrodzie.)
 • Perfekt: „Ich habe gestern einen interessanten Film gesehen.” (Wczoraj obejrzałem interesujący film.)
 • Plusquamperfekt: „Bevor ich nach Hause kam, hatte ich den Schlüssel verloren.” (Zanim wróciłem do domu, zgubiłem klucz.)

Präteritum – czas przeszły prosty

Präteritum jest często używane w literaturze, artykułach prasowych oraz w formalnych wypowiedziach. Jego forma jest zazwyczaj regularna dla słabych czasowników, ale nieregularna dla silnych i mieszanych.

 • Aby utworzyć Präteritum dla słabych czasowników, dodajemy końcówkę -te do rdzenia czasownika.
 • Silne czasowniki wymagają zapamiętania nieregularnych form przeszłych.

Przykładowe zdania:

 • Ich las ein Buch. – Czytałem książkę.
 • Sie ging in den Park. – Poszła do parku.
 • Er spielte am Computer. – Grał na komputerze.
 • Wir aßen zusammen zu Abend. – Jedliśmy razem kolację.
 • Ihr hörte Musik. – Słuchaliście muzyki.
 • Die Kinder schliefen früh. – Dzieci poszły wcześnie spać.

Perfekt – czas przeszły dokonany

Perfekt to czas, który łączy w sobie aspekty przeszłości i teraźniejszości. Jest to czas najczęściej używany w codziennej komunikacji, ponieważ pozwala na wyrażenie zakończonej czynności w przeszłości z perspektywy teraźniejszości.

 • Używamy Perfekt z pomocniczym czasownikiem haben lub sein oraz z formą przeszłą czasownika głównego, zwaną Partizip II.
 • Wybór czasownika pomocniczego zależy od rodzaju czasownika głównego – większość używa haben, ale czasowniki ruchu i zmiany stanu używają sein.

Przykładowe zdania:

 • Ich habe einen Film gesehen. – Obejrzałem film.
 • Sie hat ein neues Auto gekauft. – Kupiła nowy samochód.
 • Er hat gestern mit uns Fußball gespielt. – Wczoraj grał z nami w piłkę nożną.
 • Wir haben im Restaurant gegessen. – Jedliśmy w restauracji.
 • Ihr habt die Prüfung bestanden. – Zdaliście egzamin.
 • Die Kinder haben im Garten gespielt. – Dzieci bawiły się w ogrodzie.

Plusquamperfekt – czas zaprzeszły

Plusquamperfekt jest używany znacznie rzadziej niż Perfekt i Präteritum, ale jest niezbędny do opisania czynności, które miały miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości.

 • Struktura Plusquamperfekt jest podobna do Perfekt, ale czasownik pomocniczy haben lub sein występuje w formie Präteritum.
 • Ten czas jest często używany w zdaniach podrzędnych, gdy główne zdanie jest w czasie Präteritum lub Perfekt.

Przykładowe zdania:

 • Ich hatte das Buch gelesen, bevor ich schlafen ging. – Przeczytałem książkę, zanim poszedłem spać.
 • Sie hatte den Kuchen gebacken, bevor die Gäste ankamen. – Upiekła ciasto, zanim goście przybyli.
 • Er hatte schon gegessen, als wir anriefen. – Już zjadł, kiedy zadzwoniliśmy.
 • Wir hatten den Film gesehen, bevor wir darüber diskutierten. – Obejrzeliśmy film, zanim o nim dyskutowaliśmy.
 • Ihr hattet das Spiel verloren, bevor es zu regnen begann. – Przegraliście grę, zanim zaczęło padać.
 • Die Kinder hatten das Zimmer aufgeräumt, bevor ihre Eltern nach Hause kamen. – Dzieci posprzątały pokój, zanim ich rodzice wrócili do domu.

Czasowniki modalne w czasach przeszłych

Czasowniki modalne w języku niemieckim, takie jak könnenmüssenwollen, również zmieniają swoje formy w czasach przeszłych.

 • Präteritum czasowniki modalne często przyjmują nieregularne formy.
 • Perfekt i Plusquamperfekt używamy Partizip II czasownika modalnego wraz z odpowiednim czasownikiem pomocniczym.

Wyjątki i nieregularności

Niemiecki pełen jest wyjątków i nieregularności, które mogą sprawiać trudności. Niektóre czasowniki mają unikalne formy przeszłe, które trzeba po prostu zapamiętać.

 • Sein i haben to dwa podstawowe czasowniki z nieregularnymi formami w czasach przeszłych.
 • Niektóre czasowniki silne zmieniają samogłoski w rdzeniu podczas tworzenia form przeszłych.

Ćwiczenia praktyczne

Aby opanować czasy przeszłe, niezbędna jest praktyka. Ćwiczenia powinny obejmować zarówno tworzenie form czasowników, jak i ich stosowanie w zdaniach.

 • Rozwiązywanie ćwiczeń z podręczników lub online pomoże utrwalić wiedzę.
 • Pisanie własnych tekstów lub opowiadań w czasach przeszłych jest doskonałym sposobem na praktykę.

Zasady stosowania czasów przeszłych

Istnieją pewne ogólne zasady, które pomogą Ci zdecydować, kiedy używać którego czasu przeszłego w niemieckim.

 • Präteritum jest preferowane w języku pisemnym i w opowiadaniach historycznych.
 • Perfekt jest używany w mowie i w odniesieniu do niedawnych wydarzeń.
 • Plusquamperfekt stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się przed innymi zdarzeniami w przeszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *