Dialog u lekarza po niemiecku z tłumaczeniem

mama z dzieckiem na wizycie u lekarza

Umówienie wizyty

 1. Patient: Guten Tag, ich möchte einen Termin vereinbaren. Pacjent: Dzień dobry, chciałbym umówić wizytę.
 2. Rezeptionist: Guten Tag. Worum geht es denn? Recepcjonista: Dzień dobry. W jakiej sprawie?
 3. Patient: Ich habe seit ein paar Tagen starke Kopfschmerzen. Pacjent: Od kilku dni mam silne bóle głowy.
 4. Rezeptionist: Verstehe. Wann würde es Ihnen passen? Recepcjonista: Rozumiem. Kiedy Panu pasuje?
 5. Patient: Wenn möglich, noch diese Woche. Pacjent: Jeśli to możliwe, jeszcze w tym tygodniu.
 6. Rezeptionist: Wir hätten einen Termin am Donnerstag um 14 Uhr frei. Recepcjonista: Mamy wolny termin w czwartek o 14:00.
 7. Patient: Das passt mir gut. Ich nehme den Termin. Pacjent: To mi odpowiada. Wezmę ten termin.
 8. Rezeptionist: In Ordnung. Wie ist Ihr Name, bitte? Recepcjonista: W porządku. Jak się Pan nazywa?
 9. Patient: Mein Name ist Thomas Müller. Pacjent: Nazywam się Thomas Müller.
 10. Rezeptionist: Gut, Herr Müller. Ich habe Sie für Donnerstag um 14 Uhr eingetragen. Recepcjonista: Dobrze, Panie Müller. Zapisałem Pana na czwartek na 14:00.
 11. Patient: Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Pacjent: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
 12. Rezeptionist: Gerne. Auf Wiedersehen. Recepcjonista: Proszę bardzo. Do widzenia.

Przywitanie i opis dolegliwości

 1. Arzt: Guten Tag, Herr Müller. Was führt Sie zu mir? Lekarz: Dzień dobry, Panie Müller. Co Pana do mnie sprowadza?
 2. Patient: Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe seit einigen Tagen starke Kopfschmerzen. Pacjent: Dzień dobry, Panie Doktorze. Od kilku dni mam silne bóle głowy.
 3. Arzt: Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Lekarz: Czy może Pan dokładniej opisać te bóle?
 4. Patient: Es ist ein dumpfer, anhaltender Schmerz, besonders im Stirnbereich. Pacjent: To tępy, ciągły ból, szczególnie w okolicy czoła.
 5. Arzt: Wie lange dauern diese Schmerzen schon an? Lekarz: Jak długo trwają już te bóle?
 6. Patient: Seit etwa einer Woche, aber in den letzten Tagen wurden sie schlimmer. Pacjent: Od około tygodnia, ale w ostatnich dniach się nasiliły.
 7. Arzt: Haben Sie Fieber oder andere Symptome? Lekarz: Czy ma Pan gorączkę lub inne objawy?
 8. Patient: Nein, kein Fieber. Aber ich fühle mich müde und habe wenig Appetit. Pacjent: Nie, gorączki nie mam. Ale czuję się zmęczony i mam słaby apetyt.
 9. Arzt: Nehmen Sie derzeit Medikamente? Lekarz: Czy przyjmuje Pan obecnie jakieś leki?
 10. Patient: Nur Aspirin gegen die Schmerzen, aber es hilft nicht viel. Pacjent: Tylko Aspirynę przeciwbólową, ale niewiele pomaga.
 11. Arzt: Verstehe. Lassen Sie uns eine gründliche Untersuchung machen. Lekarz: Rozumiem. Zróbmy dokładne badanie.
 12. Patient: Ja, bitte. Ich bin sehr besorgt. Pacjent: Tak, proszę. Jestem bardzo zaniepokojony.

Badanie lekarskie

 1. Arzt: So, Herr Müller. Ich werde Sie jetzt untersuchen. Bitte setzen Sie sich hier hin. Lekarz: Dobrze, Panie Müller. Teraz Pana zbadam. Proszę usiąść tutaj.
 2. Patient: In Ordnung, Herr Doktor. Pacjent: W porządku, Panie Doktorze.
 3. Arzt: Ich werde Ihren Blutdruck messen. Bitte strecken Sie Ihren Arm aus. Lekarz: Zmierzę Panu ciśnienie krwi. Proszę wyciągnąć rękę.
 4. Patient: Ist mein Blutdruck normal? Pacjent: Czy moje ciśnienie jest normalne?
 5. Arzt: Ja, der Blutdruck ist in Ordnung. Jetzt schaue ich in Ihre Augen und Ohren. Lekarz: Tak, ciśnienie jest w normie. Teraz spojrzę do Pana oczu i uszu.
 6. Patient: Sehen Sie etwas Ungewöhnliches? Pacjent: Czy widzi Pan coś nietypowego?
 7. Arzt: Nein, alles sieht normal aus. Ich möchte noch Ihre Reflexe testen. Lekarz: Nie, wszystko wygląda normalnie. Chcę jeszcze sprawdzić Pana odruchy.
 8. Patient: Was muss ich dafür tun? Pacjent: Co muszę w tym celu zrobić?
 9. Arzt: Einfach entspannen. Ich werde leicht auf Ihr Knie klopfen. Lekarz: Po prostu się zrelaksować. Lekko uderzę w Pana kolano.
 10. Patient: Ist alles in Ordnung mit meinen Reflexen? Pacjent: Czy wszystko w porządku z moimi odruchami?
 11. Arzt: Ja, Ihre Reflexe sind normal. Zum Schluss möchte ich noch Ihren Nacken abtasten. Lekarz: Tak, Pana odruchy są prawidłowe. Na koniec chcę jeszcze zbadać Pana kark.
 12. Patient: Gut, ich hoffe, Sie finden die Ursache für meine Kopfschmerzen. Pacjent: Dobrze, mam nadzieję, że znajdzie Pan przyczynę moich bólów głowy.

Diagnoza i zalecenia

 1. Arzt: Herr Müller, ich habe Sie gründlich untersucht. Lekarz: Panie Müller, dokładnie Pana zbadałem.
 2. Patient: Und was haben Sie festgestellt, Herr Doktor? Pacjent: I co Pan stwierdził, Panie Doktorze?
 3. Arzt: Es scheint, dass Sie unter Spannungskopfschmerzen leiden. Lekarz: Wygląda na to, że cierpi Pan na bóle głowy typu napięciowego.
 4. Patient: Was bedeutet das genau? Pacjent: Co to dokładnie oznacza?
 5. Arzt: Diese Art von Kopfschmerzen wird oft durch Stress und Verspannungen verursacht. Lekarz: Ten rodzaj bólu głowy jest często spowodowany stresem i napięciem.
 6. Patient: Wie kann ich das behandeln? Pacjent: Jak mogę to leczyć?
 7. Arzt: Ich empfehle Ihnen, mehr auf Entspannung zu achten und regelmäßig Sport zu treiben. Lekarz: Zalecam, aby zwracał Pan większą uwagę na relaks i regularnie uprawiał sport.
 8. Patient: Gibt es Medikamente, die ich nehmen sollte? Pacjent: Czy są jakieś leki, które powinienem przyjmować?
 9. Arzt: Ich verschreibe Ihnen ein leichtes Schmerzmittel für akute Fälle. Lekarz: Przepiszę Panu łagodny lek przeciwbólowy na ostre przypadki.
 10. Patient: Wie oft soll ich das Medikament einnehmen? Pacjent: Jak często powinienem przyjmować ten lek?
 11. Arzt: Nehmen Sie es nur bei Bedarf, maximal dreimal täglich. Vermeiden Sie eine Dauereinnahme. Lekarz: Proszę go przyjmować tylko w razie potrzeby, maksymalnie trzy razy dziennie. Proszę unikać ciągłego stosowania.
 12. Patient: Vielen Dank für Ihren Rat, Herr Doktor. Pacjent: Dziękuję bardzo za Pana radę, Panie Doktorze.

Wypisywanie recepty

 1. Arzt: Ich schreibe Ihnen jetzt ein Rezept für das Schmerzmittel. Lekarz: Wypiszę Panu teraz receptę na lek przeciwbólowy.
 2. Patient: Wie lange wird das Rezept gültig sein? Pacjent: Jak długo ta recepta będzie ważna?
 3. Arzt: Das Rezept ist drei Monate gültig. Lekarz: Recepta jest ważna przez trzy miesiące.
 4. Patient: Muss ich das Medikament in einer bestimmten Apotheke abholen? Pacjent: Czy muszę odebrać lek w konkretnej aptece?
 5. Arzt: Nein, Sie können es in jeder Apotheke einlösen. Lekarz: Nie, może Pan zrealizować receptę w dowolnej aptece.
 6. Patient: Gibt es Nebenwirkungen, auf die ich achten sollte? Pacjent: Czy są jakieś skutki uboczne, na które powinienem uważać?
 7. Arzt: Die häufigsten Nebenwirkungen sind leichte Magenbeschwerden. Lesen Sie bitte den Beipackzettel. Lekarz: Najczęstsze skutki uboczne to lekkie dolegliwości żołądkowe. Proszę przeczytać ulotkę.
 8. Patient: Verstehe. Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten sollte? Pacjent: Rozumiem. Czy jest coś jeszcze, na co powinienem zwrócić uwagę?
 9. Arzt: Ja, trinken Sie ausreichend Wasser und versuchen Sie, regelmäßige Schlafzeiten einzuhalten. Lekarz: Tak, proszę pić dużo wody i starać się utrzymywać regularne godziny snu.
 10. Patient: Danke für die Hinweise. Wann soll ich wiederkommen? Pacjent: Dziękuję za wskazówki. Kiedy powinienem przyjść ponownie?
 11. Arzt: Wenn die Beschwerden nach zwei Wochen nicht besser sind, kommen Sie bitte wieder. Lekarz: Jeśli dolegliwości nie ustąpią po dwóch tygodniach, proszę przyjść ponownie.
 12. Patient: In Ordnung, ich habe verstanden. Vielen Dank für alles. Pacjent: W porządku, zrozumiałem. Dziękuję za wszystko.

Zakończenie wizyty

 1. Arzt: Haben Sie noch Fragen, Herr Müller? Lekarz: Czy ma Pan jeszcze jakieś pytania, Panie Müller?
 2. Patient: Nein, ich denke, ich habe alles verstanden. Pacjent: Nie, myślę, że wszystko zrozumiałem.
 3. Arzt: Gut. Wenn sich Ihr Zustand verschlechtert, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Lekarz: Dobrze. Jeśli Pana stan się pogorszy, proszę się nie wahać i skontaktować się ze mną.
 4. Patient: Das werde ich tun. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Pacjent: Tak zrobię. Dziękuję bardzo za Pana pomoc.
 5. Arzt: Gerne. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Lekarz: Proszę bardzo. Życzę Panu szybkiego powrotu do zdrowia.
 6. Patient: Danke schön. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Pacjent: Dziękuję bardzo. Do widzenia, Panie Doktorze.
 7. Arzt: Auf Wiedersehen, Herr Müller. Passen Sie gut auf sich auf. Lekarz: Do widzenia, Panie Müller. Proszę na siebie uważać.
 8. Patient: Das werde ich. Einen schönen Tag noch. Pacjent: Tak zrobię. Miłego dnia.
 9. Arzt: Ihnen auch. Vergessen Sie nicht, das Rezept in der Apotheke einzulösen. Lekarz: Panu również. Proszę nie zapomnieć zrealizować recepty w aptece.
 10. Patient: Nein, das mache ich gleich auf dem Heimweg. Pacjent: Nie, zrobię to od razu w drodze do domu.
 11. Arzt: Sehr gut. Wenn Sie weitere Beschwerden haben, rufen Sie bitte an. Lekarz: Bardzo dobrze. Jeśli będzie Pan miał dalsze dolegliwości, proszę zadzwonić.
 12. Patient: Alles klar. Nochmals vielen Dank und auf Wiedersehen. Pacjent: Jasne. Jeszcze raz dziękuję i do widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *