Modalverben – czasowniki modalne w niemieckim

Czasowniki modalne (modalverben) w języku niemieckim

Czasowniki modalne w języku niemieckim to potężne narzędzie, które pozwoli Ci precyzyjnie komunikować się w różnych sytuacjach. W artykule przedstawiamy tajniki ich użycia i odmiany, abyś mógł swobodnie posługiwać się nimi w codziennych konwersacjach i pisemnych wypowiedziach.

Czym są czasowniki modalne?

Czasowniki modalne w języku niemieckim to specjalna grupa czasowników, które wyrażają stosunek mówiącego do czynności wyrażonej przez czasownik główny. Służą one do opisywania możliwości, konieczności, pozwolenia, umiejętności, życzenia lub prawdopodobieństwa.

Najważniejsze czasowniki modalne i ich znaczenie

Oto lista najważniejszych czasowników modalnych wraz z ich podstawowym znaczeniem:

 1. können – móc, potrafić, umieć,
 2. müssen – musieć, być zmuszonym,
 3. dürfen – móc, mieć pozwolenie,
 4. sollen – mieć powinność, zalecenie,
 5. wollen – chcieć, pragnąć, zamierzać,
 6. mögen – lubić, chcieć (w sensie upodobania).

Każdy z tych czasowników ma swoje specyficzne zastosowanie i niuanse znaczeniowe, które omówimy szczegółowo w dalszej części artykułu.

Odmiana czasowników modalnych przez osoby

Czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie przez osoby. Poniżej przedstawiamy tabelę z odmianą czasowników modalnych w czasie teraźniejszym (Präsens):

Osobakönnenmüssendürfensollenwollenmögen
ichkannmussdarfsollwillmag
dukannstmusstdarfstsollstwillstmagst
er/sie/eskannmussdarfsollwillmag
wirkönnenmüssendürfensollenwollenmögen
ihrkönntmüsstdürftsolltwolltmögt
sie/Siekönnenmüssendürfensollenwollenmögen

Warto zauważyć, że czasowniki modalne mają nieregularną odmianę w liczbie pojedynczej, natomiast w liczbie mnogiej przyjmują regularne końcówki.

Użycie czasowników modalnych w zdaniach

Czasowniki modalne występują zazwyczaj w połączeniu z bezokolicznikiem innego czasownika, tworząc tzw. orzeczenie złożone. W zdaniu czasownik modalny zajmuje drugie miejsce, a bezokolicznik znajduje się na końcu zdania. Przykłady:

 • Ich kann Deutsch sprechen. (Potrafię mówić po niemiecku.)
 • Du musst die Hausaufgaben machen. (Musisz odrobić pracę domową.)
 • Er darf heute länger aufbleiben. (On może dzisiaj dłużej nie spać.)

W pytaniach i przeczeniach czasownik modalny również zajmuje drugie miejsce w zdaniu:

 • Kannst du mir helfen? (Czy możesz mi pomóc?)
 • Wir müssen nicht zur Schule gehen. (Nie musimy iść do szkoły.)

Czasowniki modalne w czasie przeszłym (Präteritum)

Czasowniki modalne mają nieregularną odmianę w czasie przeszłym Präteritum. Oto tabela z odmianą czasowników modalnych w Präteritum:

Osobakönnenmüssendürfensollenwollenmögen
ichkonntemusstedurftesolltewolltemochte
dukonntestmusstestdurftestsolltestwolltestmochtest
er/sie/eskonntemusstedurftesolltewolltemochte
wirkonntenmusstendurftensolltenwolltenmochten
ihrkonntetmusstetdurftetsolltetwolltetmochtet
sie/Siekonntenmusstendurftensolltenwolltenmochten

Przykłady użycia czasowników modalnych w czasie przeszłym:

 • Gestern konnte ich nicht kommen. (Wczoraj nie mogłem przyjść.)
 • Wir mussten lange warten. (Musieliśmy długo czekać.)

Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)

Tryb przypuszczający Konjunktiv II służy do wyrażania życzeń, próśb, propozycji lub hipotetycznych sytuacji. Czasowniki modalne mają specjalne formy w tym trybie:

CzasownikKonjunktiv II
könnenkönnte
müssenmüsste
dürfendürfte
sollensollte
wollenwollte
mögenmöchte

Przykłady użycia czasowników modalnych w trybie przypuszczającym:

 • Könntest du mir bitte helfen? (Czy mógłbyś mi pomóc?)
 • Ich müsste eigentlich mehr lernen. (Właściwie powinienem więcej się uczyć.)

Czasowniki modalne w stronie biernej (Passiv)

W stronie biernej czasowniki modalne łączą się z czasownikiem werden i imiesłowem biernym (Partizip II) czasownika głównego. Przykłady:

 • Der Brief muss geschrieben werden. (List musi zostać napisany.)
 • Die Aufgabe konnte nicht gelöst werden. (Zadanie nie mogło zostać rozwiązane.)

Czasowniki modalne w mowie zależnej (indirekte Rede)

W mowie zależnej czasowniki modalne przyjmują formę czasu przeszłego Präteritum lub trybu przypuszczającego Konjunktiv II, w zależności od kontekstu. Przykłady:

 • Er sagte, er könne heute nicht kommen. (Powiedział, że dzisiaj nie może przyjść.)
 • Sie sagten, sie müssten früher gehen. (Powiedzieli, że muszą wcześniej wyjść.)

Czasowniki modalne w połączeniu z bezokolicznikiem

Czasowniki modalne często występują w połączeniu z bezokolicznikiem innego czasownika, tworząc orzeczenie złożone. W takich konstrukcjach bezokolicznik znajduje się na końcu zdania. Przykłady:

 • Ich will ein Buch lesen. (Chcę przeczytać książkę.)
 • Wir sollen pünktlich sein. (Powinniśmy być punktualni.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *