Opis pogody po niemiecku z tłumaczeniem

kobieta w deszczu z parasolem

Poziom podstawowy

Das Wetter ist ein häufiges Gesprächsthema. Es beeinflusst unseren Alltag und unsere Aktivitäten. Heute ist es sonnig und warm. Der Himmel ist blau und es gibt keine Wolken. Die Temperatur beträgt 25 Grad Celsius. Es weht ein leichter Wind. Viele Menschen sind draußen und genießen das schöne Wetter. Sie gehen spazieren oder sitzen in Cafés.

Im Sommer ist es oft heiß und trocken. Im Winter ist es kalt und es schneit manchmal. Der Frühling und der Herbst sind Übergangszeiten. Das Wetter kann dann sehr wechselhaft sein. An manchen Tagen regnet es, an anderen scheint die Sonne. Die Temperaturen sind mild. Viele Menschen mögen diese Jahreszeiten.

Tłumaczenie na język polski:

Pogoda jest częstym tematem rozmów. Wpływa na nasze codzienne życie i aktywności. Dziś jest słonecznie i ciepło. Niebo jest niebieskie i nie ma chmur. Temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza. Wieje lekki wiatr. Wiele osób jest na zewnątrz i cieszy się piękną pogodą. Spacerują lub siedzą w kawiarniach.

Latem często jest gorąco i sucho. Zimą jest zimno i czasami pada śnieg. Wiosna i jesień to pory przejściowe. Pogoda może być wtedy bardzo zmienna. W niektóre dni pada deszcz, w inne świeci słońce. Temperatury są łagodne. Wiele osób lubi te pory roku.

Poziom średnio zaawansowany

Die Wettervorhersage ist ein wichtiger Teil des täglichen Lebens. Meteorologen nutzen komplexe Modelle und Satellitendaten, um das Wetter vorherzusagen. Sie berücksichtigen Faktoren wie Luftdruck, Windrichtung und Feuchtigkeit. Trotzdem kann die Vorhersage manchmal ungenau sein. Extreme Wetterereignisse wie Stürme oder Hitzewellen sind besonders schwer vorherzusagen.

Der Klimawandel beeinflusst das Wetter weltweit. Die Durchschnittstemperaturen steigen und extreme Wetterereignisse nehmen zu. In manchen Regionen gibt es häufiger Dürren, in anderen mehr Überschwemmungen. Die Gletscher schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf die Natur und die menschlichen Aktivitäten. Viele Länder arbeiten daran, den Klimawandel zu begrenzen und sich an die neuen Bedingungen anzupassen.

Tłumaczenie na język polski:

Prognoza pogody jest ważną częścią codziennego życia. Meteorolodzy używają złożonych modeli i danych satelitarnych do przewidywania pogody. Biorą pod uwagę czynniki takie jak ciśnienie powietrza, kierunek wiatru i wilgotność. Mimo to prognoza może czasami być niedokładna. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze czy fale upałów, są szczególnie trudne do przewidzenia.

Zmiany klimatu wpływają na pogodę na całym świecie. Średnie temperatury rosną, a ekstremalne zjawiska pogodowe stają się częstsze. W niektórych regionach występują częściej susze, w innych więcej powodzi. Lodowce topnieją, a poziom mórz się podnosi. Te zmiany mają wpływ na przyrodę i działalność człowieka. Wiele krajów pracuje nad ograniczeniem zmian klimatu i dostosowaniem się do nowych warunków.

Poziom zaawansowany

Die Atmosphäre ist ein komplexes System, das aus verschiedenen Schichten besteht. Die Troposphäre ist die unterste Schicht, in der sich das Wetter abspielt. Darüber liegen die Stratosphäre, Mesosphäre und Thermosphäre. Jede Schicht hat ihre eigenen Eigenschaften und Funktionen. Die Ozonschicht in der Stratosphäre schützt die Erde vor schädlicher UV-Strahlung. Die Ionosphäre in der Thermosphäre ermöglicht die Ausbreitung von Radiowellen.

Wetterfronten entstehen, wenn Luftmassen mit unterschiedlichen Eigenschaften aufeinandertreffen. Eine Kaltfront bringt kühle Luft und oft Gewitter. Eine Warmfront bringt milde Luft und manchmal anhaltenden Regen. Okklusionsfronten entstehen, wenn eine Kaltfront eine Warmfront einholt. Sie können zu komplexen Wettermustern führen. Die Bewegung dieser Fronten bestimmt oft das Wetter in einer Region über mehrere Tage hinweg.

Tłumaczenie na język polski:

Atmosfera to złożony system składający się z różnych warstw. Troposfera jest najniższą warstwą, w której zachodzą zjawiska pogodowe. Powyżej znajdują się stratosfera, mezosfera i termosfera. Każda warstwa ma swoje własne cechy i funkcje. Warstwa ozonowa w stratosferze chroni Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem UV. Jonosfera w termosferze umożliwia rozprzestrzenianie się fal radiowych.

Fronty atmosferyczne powstają, gdy masy powietrza o różnych właściwościach zderzają się ze sobą. Front chłodny przynosi chłodne powietrze i często burze. Front ciepły przynosi łagodne powietrze i czasami długotrwałe opady deszczu. Fronty okluzji powstają, gdy front chłodny dogania front ciepły. Mogą one prowadzić do złożonych wzorców pogodowych. Ruch tych frontów często określa pogodę w danym regionie przez kilka dni.

Najczęściej używane zwroty dotyczące pogody z tłumaczeniem na język polski

  • Es regnet – Pada deszcz
  • Die Sonne scheint – Świeci słońce
  • Es ist bewölkt – Jest pochmurno
  • Es ist windig – Jest wietrznie
  • Es schneit – Pada śnieg
  • Es ist neblig – Jest mgliście
  • Es ist schwül – Jest parno
  • Es donnert und blitzt – Grzmi i błyska się
  • Es ist frostig – Jest mroźno
  • Es nieselt – Mży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *