Opis rodziny po niemiecku z tłumaczeniem

Rodzina pozująca do zdjęcia

Poziom podstawowy

Ich habe eine kleine Familie. Meine Familie besteht aus vier Personen: meinen Eltern, meiner Schwester und mir. Mein Vater heißt Thomas und ist 45 Jahre alt. Er arbeitet als Lehrer in einer Grundschule. Meine Mutter heißt Anna und ist 42 Jahre alt. Sie ist Krankenschwester im örtlichen Krankenhaus. Meine jüngere Schwester Lisa ist 12 Jahre alt und geht noch zur Schule. Ich bin 18 Jahre alt und studiere an der Universität. Wir leben zusammen in einem Haus mit einem kleinen Garten. Am Wochenende verbringen wir gerne Zeit miteinander. Wir gehen oft spazieren oder kochen gemeinsam. Meine Familie ist mir sehr wichtig.

Unsere Großeltern wohnen nicht weit von uns entfernt. Wir besuchen sie regelmäßig, besonders an Feiertagen und Geburtstagen. Meine Oma backt die besten Kuchen der Welt. Mein Opa erzählt immer interessante Geschichten aus seiner Jugend. Ich habe auch einen Onkel und eine Tante, die in einer anderen Stadt leben. Sie haben zwei Kinder, meine Cousins. Wir sehen uns nicht so oft, aber wenn wir uns treffen, ist es immer sehr lustig. In den Sommerferien fahren wir manchmal alle zusammen in den Urlaub. Das macht immer viel Spaß. Ich bin froh, dass ich eine so liebevolle Familie habe.

Tłumaczenie na polski:

Mam małą rodzinę. Moja rodzina składa się z czterech osób: moich rodziców, siostry i mnie. Mój tata nazywa się Thomas i ma 45 lat. Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej. Moja mama nazywa się Anna i ma 42 lata. Jest pielęgniarką w miejscowym szpitalu. Moja młodsza siostra Lisa ma 12 lat i chodzi jeszcze do szkoły. Ja mam 18 lat i studiuję na uniwersytecie. Mieszkamy razem w domu z małym ogrodem. W weekendy lubimy spędzać czas razem. Często chodzimy na spacery lub wspólnie gotujemy. Moja rodzina jest dla mnie bardzo ważna.

Nasi dziadkowie mieszkają niedaleko nas. Odwiedzamy ich regularnie, szczególnie w święta i urodziny. Moja babcia piecze najlepsze ciasta na świecie. Mój dziadek zawsze opowiada ciekawe historie ze swojej młodości. Mam też wujka i ciocię, którzy mieszkają w innym mieście. Mają dwoje dzieci, moich kuzynów. Nie widujemy się tak często, ale kiedy się spotykamy, zawsze jest bardzo zabawnie. W wakacje letnie czasami wszyscy razem jeździmy na urlop. To zawsze sprawia dużo radości. Cieszę się, że mam tak kochającą rodzinę.

Poziom średnio zaawansowany

Meine Familie ist mir sehr wichtig, obwohl wir nicht immer einer Meinung sind. Mein Vater ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und arbeitet oft bis spät in die Nacht. Er ist sehr ehrgeizig und erwartet von uns allen, dass wir unser Bestes geben. Manchmal führt das zu Spannungen, besonders wenn es um meine Studienwahl geht. Ich studiere Kunst, was er nicht für eine „vernünftige” Karriere hält. Meine Mutter hingegen unterstützt mich in meinen kreativen Bestrebungen. Sie arbeitet als Grafikdesignerin und versteht meine Leidenschaft für die Kunst. Trotz unserer Unterschiede versuchen wir, füreinander da zu sein und uns gegenseitig zu respektieren. Meine ältere Schwester hat kürzlich geheiratet und erwartet ihr erstes Kind. Es ist aufregend, bald Tante zu werden!

Unsere Familiendynamik hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher waren wir alle unter einem Dach, aber jetzt leben wir verstreut. Mein Bruder arbeitet im Ausland und wir sehen ihn nur ein- oder zweimal im Jahr. Die Kommunikation läuft hauptsächlich über Videoanrufe und Messaging-Apps. Es ist nicht dasselbe wie persönliche Treffen, aber wir bemühen uns, in Kontakt zu bleiben. Meine Eltern planen, in den Ruhestand zu gehen und aufs Land zu ziehen. Das wird eine große Umstellung für uns alle sein. Ich mache mir Sorgen, dass wir uns dann noch seltener sehen werden. Andererseits freue ich mich für sie, dass sie ihren Traum vom Landleben verwirklichen können. Familiendynamiken sind komplex und ständig im Wandel, aber die Liebe und Verbundenheit bleiben bestehen.

Tłumaczenie na polski:

Moja rodzina jest dla mnie bardzo ważna, chociaż nie zawsze się ze sobą zgadzamy. Mój ojciec jest odnoszącym sukcesy biznesmenem i często pracuje do późna w nocy. Jest bardzo ambitny i oczekuje od nas wszystkich, że będziemy dawać z siebie wszystko. Czasami prowadzi to do napięć, szczególnie jeśli chodzi o mój wybór studiów. Studiuję sztukę, czego on nie uważa za „rozsądną” karierę. Moja matka natomiast wspiera mnie w moich kreatywnych dążeniach. Pracuje jako grafik i rozumie moją pasję do sztuki. Mimo naszych różnic staramy się być dla siebie nawzajem i szanować się wzajemnie. Moja starsza siostra niedawno wyszła za mąż i spodziewa się pierwszego dziecka. To ekscytujące, że wkrótce zostanę ciocią!

Dynamika naszej rodziny znacznie się zmieniła w ostatnich latach. Kiedyś wszyscy mieszkaliśmy pod jednym dachem, ale teraz żyjemy rozproszeni. Mój brat pracuje za granicą i widujemy go tylko raz lub dwa razy w roku. Komunikacja odbywa się głównie przez rozmowy wideo i aplikacje do przesyłania wiadomości. To nie to samo co spotkania osobiste, ale staramy się utrzymywać kontakt. Moi rodzice planują przejść na emeryturę i przeprowadzić się na wieś. Będzie to duża zmiana dla nas wszystkich. Martwię się, że będziemy się wtedy widywać jeszcze rzadziej. Z drugiej strony cieszę się, że mogą zrealizować swoje marzenie o życiu na wsi. Dynamika rodzinna jest złożona i stale się zmienia, ale miłość i więź pozostają.

Poziom zaawansowany

In unserer Familie haben wir eine komplexe und facettenreiche Beziehung zueinander, die von tiefer Zuneigung, aber auch von gelegentlichen Konflikten geprägt ist. Mein Vater, ein renommierter Chirurg, hat uns von klein auf beigebracht, dass Bildung und beruflicher Erfolg der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind. Seine Arbeitsethik ist bewundernswert, aber manchmal frage ich mich, ob er dabei nicht wichtige Aspekte des Lebens vernachlässigt. Meine Mutter, eine Professorin für Literatur, hat uns hingegen die Liebe zu Büchern und kritischem Denken vermittelt. Ihre unterschiedlichen Weltanschauungen führen oft zu lebhaften Diskussionen am Esstisch, die manchmal in hitzigen Debatten enden. Trotz ihrer Differenzen ergänzen sie sich auf eine wunderbare Weise und haben uns Kindern beigebracht, verschiedene Perspektiven zu schätzen.

Die Dynamik zwischen meinen Geschwistern und mir ist ebenfalls vielschichtig. Mein älterer Bruder hat den Weg unseres Vaters eingeschlagen und ist ein aufstrebender Kardiologe. Obwohl ich stolz auf seine Leistungen bin, spüre ich manchmal den Druck, ähnliche Erfolge vorweisen zu müssen. Meine jüngere Schwester hingegen hat sich für einen künstlerischen Weg entschieden und arbeitet als Theaterschauspielerin. Ihre Entscheidung hat anfangs für Spannungen in der Familie gesorgt, aber mit der Zeit haben wir alle gelernt, ihre Leidenschaft zu respektieren und zu unterstützen. Ich selbst habe mich für einen Mittelweg entschieden und studiere Umweltwissenschaften, was sowohl meinem Interesse an der Natur als auch dem Wunsch nach einer stabilen Karriere entspricht. Unsere unterschiedlichen Lebenswege haben uns gelehrt, dass es viele Wege zum Glück gibt und dass familiäre Unterstützung dabei unerlässlich ist.

Tłumaczenie na polski:

W naszej rodzinie mamy złożone i wielowymiarowe relacje, charakteryzujące się głębokim uczuciem, ale także okazjonalnymi konfliktami. Mój ojciec, renomowany chirurg, od małego uczył nas, że edukacja i sukces zawodowy są kluczem do spełnionego życia. Jego etyka pracy jest godna podziwu, ale czasami zastanawiam się, czy nie zaniedbuje przy tym ważnych aspektów życia. Moja matka, profesor literatury, przekazała nam z kolei miłość do książek i krytycznego myślenia. Ich różne światopoglądy często prowadzą do żywych dyskusji przy stole, które czasami kończą się gorącymi debatami. Mimo różnic, uzupełniają się w cudowny sposób i nauczyli nas, dzieci, doceniać różne perspektywy.

Dynamika między moim rodzeństwem a mną jest również złożona. Mój starszy brat poszedł w ślady naszego ojca i jest obiecującym kardiologiem. Chociaż jestem dumny z jego osiągnięć, czasami czuję presję, aby wykazać się podobnymi sukcesami. Moja młodsza siostra z kolei wybrała drogę artystyczną i pracuje jako aktorka teatralna. Jej decyzja początkowo wywołała napięcia w rodzinie, ale z czasem wszyscy nauczyliśmy się szanować i wspierać jej pasję. Ja sam wybrałem drogę pośrednią i studiuję nauki o środowisku, co odpowiada zarówno mojemu zainteresowaniu naturą, jak i pragnieniu stabilnej kariery. Nasze różne ścieżki życiowe nauczyły nas, że istnieje wiele dróg do szczęścia i że wsparcie rodziny jest w tym niezbędne.

Najczęściej używane zwroty dotyczące opisu rodziny

  • die Familie (rodzina)
  • die Eltern (rodzice)
  • der Vater / die Mutter (ojciec / matka)
  • der Bruder / die Schwester (brat / siostra)
  • die Großeltern (dziadkowie)
  • der Onkel / die Tante (wujek / ciocia)
  • der Cousin / die Cousine (kuzyn / kuzynka)
  • verheiratet sein (być żonatym/zamężną)
  • Kinder haben (mieć dzieci)
  • zusammenleben (mieszkać razem)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *