Przyimki z biernikiem (Präpositionen mit Akkusativ)

Przyimki z biernikiem w języku niemieckim

Jednym z elementów, który odgrywa kluczową rolę w konstrukcji niemieckich zdań, są przyimki wymagające biernika, znane jako Präpositionen mit Akkusativ. Ich właściwe zrozumienie i zastosowanie to nie tylko kwestia gramatycznej poprawności, ale również płynności i naturalności wypowiedzi.

Bis

Przyimek „bis” oznacza „do” w sensie czasowym lub przestrzennym i zawsze wymaga użycia biernika. Jest niezastąpiony, gdy chcemy określić granicę czasową lub miejsce docelowe.

 • Ich arbeite bis 18 Uhr. (Pracuję do 18.)
 • Wir fahren bis an die Grenze. (Jedziemy do granicy.)
 • Bis zum Sommer werde ich Deutsch lernen. (Do lata nauczę się niemieckiego.)

Durch

„Durch” przekłada się na „przez” i używamy go, gdy mówimy o przechodzeniu przez coś lub kogoś.

 • Wir gehen durch den Park. (Idziemy przez park.)
 • Die Nachricht verbreitete sich durch die Stadt. (Wiadomość rozeszła się po mieście.)
 • Er erreichte den Erfolg durch harte Arbeit. (Osiągnął sukces przez ciężką pracę.)

Entlang

Przyimek „entlang” oznacza „wzdłuż” i jest często używany w kontekście ruchu wzdłuż czegoś.

 • Wir spazieren den Fluss entlang. (Spacerujemy wzdłuż rzeki.)
 • Fahre die Straße entlang bis zur Ampel. (Jedź wzdłuż ulicy do świateł.)
 • Entlang der Mauer waren Graffitis zu sehen. (Wzdłuż muru były widoczne graffiti.)

Für

„Für” tłumaczymy jako „dla” i wyraża ono korzyść lub przeznaczenie dla kogoś lub czegoś.

 • Dieses Geschenk ist für dich. (Ten prezent jest dla ciebie.)
 • Ich kaufe ein Buch für meinen Bruder. (Kupuję książkę dla mojego brata.)
 • Für die Liebe gibt es keine Grenzen. (Dla miłości nie ma granic.)

Gegen

Przyimek „gegen” ma kilka znaczeń, w tym „przeciwko” lub „około” (w kontekście czasu).

 • Wir spielen gegen das andere Team. (Gramy przeciwko drugiej drużynie.)
 • Ich bin gegen Gewalt. (Jestem przeciwko przemocy.)
 • Gegen 20 Uhr komme ich nach Hause. (Około 20 wracam do domu.)

Ohne

„Ohne” znaczy „bez” i wskazuje na brak czegoś lub kogoś.

 • Ich gehe nie ohne mein Handy aus. (Nigdy nie wychodzę bez mojego telefonu.)
 • Ein Leben ohne Liebe ist leer. (Życie bez miłości jest puste.)
 • Wir müssen ohne ihn starten. (Musimy zacząć bez niego.)

Um

„Um” to przyimek o wielu zastosowaniach, często oznacza „o” (w kontekście czasu) lub „wokół”.

 • Wir treffen uns um 10 Uhr. (Spotykamy się o 10.)
 • Er legte den Arm um sie. (Obejmował ją ramieniem.)
 • Um den Park gibt es einen Zaun. (Wokół parku jest płot.)

Wider

Przyimek „wider” oznacza „przeciw” i jest stosunkowo rzadko używany w codziennym języku.

 • Das geht wider meinen Willen. (To jest przeciw mojej woli.)
 • Wider Erwarten kam er zu spät. (Wbrew oczekiwaniom, spóźnił się.)
 • Sie handelte wider besseres Wissen. (Działała wbrew lepszemu rozsądkowi.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *